Ολοκληρώθηκε η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της από 21 Δεκεμβρίου 2013, προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υποβλήθηκαν συνολικά 75 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 12.872.000,13€ με δημόσια δαπάνη 9.659.739,66€. Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού κόστους 6.802.185,23€ με δημόσια δαπάνη 4.453.094,54€. Ο προτάσεις που υποβλήθηκαν, ανά δράση είναι:Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου προσπαθώντας να στηρίξει, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο, θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, με όρους διαφάνειας και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, ήταν ιδιαίτερα αυξημένο με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη κατά 215% περίπου. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου θα διεκδικήσει πρόσθετους πόρους για την περιοχή, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ευελπιστώντας να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι προτεινόμενες δημόσιες υποδομές που θα αξιολογηθούν.