Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:

"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"

Υποβλήθηκαν 6954 προτάσεις με προϋπολογισμό 217.392.249,62 € και αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση.
Σημειώνεται ότι ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Επιχορήγηση και κατανέμεται στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Η Δημόσια Επιχορήγηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά γεωγραφική περιφέρεια για τις Υποδράσεις 1 & 2:

Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Αριθμός

Επιλέξιμος Π/Υ

Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης - Υποδράση 1

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

847

26.896.045,03

ΚΡΗΤΗ

763

24.049.213,48

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

501

15.707.031,66

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

501

15.442.515,16

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

392

12.087.935,95

ΗΠΕΙΡΟΣ

328

10.174.268,69

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

222

6.986.171,97

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

212

6.495.691,01

 

3766

117.838.872,94

 

 

 

Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Αριθμός

Επιλέξιμος Π/Υ

Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης - Υποδράση 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

681

21.404.008,71

ΚΡΗΤΗ

618

19.560.150,21

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

437

13.638.997,00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

409

12.681.837,70

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

394

12.169.422,55

ΗΠΕΙΡΟΣ

290

8.927.742,47

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

205

6.326.385,32

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

154

4.844.832,73

 

3188

99.553.376,68

 

 

 

 

 

6954

217.392.249,62


Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) έπρεπε υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο