Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν για να μετακομίσουν σε περιοχές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν με τον τρόπο αυτόν τα προβλήματα όχλησης που προκαλούν στον αστικό ιστό. Επίσης λύση δίνεται και σε όσες δραστηριοποιούνται σε περιοχές στις οποίες απαγορεύεται να υπάρχουν επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 400.000 ευρώ.


Επιχορηγήσεις 50%

Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα που ανήκουν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31η Μαΐου. Ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστημα 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.

ethnos.gr