Έκτακτη εισφορά καλούνται να πληρώσουν 16.922 εταιρείες που δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, με συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη άνω των 100.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 βρέθηκαν 20.010 εταιρείες. Εισφορά προέκυψε για τις 16.922 εταιρείες, συνολικού ύψους 1.219.145.731 ευρώ, ενώ για 3.088 εταιρείες δεν προέκυψε εισφορά επειδή το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2008 και 2009) υπολείπονταν των 100.000 ευρώ.

Τρόπος καταβολής

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%, με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση. Η καταβολή γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ..