Η νησιωτική Περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στον Μεσογειακό χώρο.

Η γεωγραφική θέση της Κρήτης και οι κοινωνικές και οικονομικές της δραστηριότητες αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής στενά συνδεδεμένης με δράσεις ενάντια στην αλλαγή του κλίματος.

Η Κρήτη αν και δεν είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένη με την ηπειρωτική χώρα ως «πραγματικό ενεργειακό νησί» πρωτοπορεί σε υλοποίηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

με αιολικά πάρκα ισχύος 170MW που παρέχουν 16% της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης,
με φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύς 35MW που έχουν τεθεί σε λειτουργία την τελευταία διετία,
με 400.000 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών θερμοσιφώνων που παρέχουν το 2% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης

με την εντατική χρήση της τοπικής αγροτικής βιομάζας (πυρηνόξυλο) να συμβάλει στην κάλυψη θερμικών αναγκών.

Σε φάση αδειοδότησης, άλλωστε, βρίσκονται υβριδικές εγκαταστάσεις αιολικών με αντλησιοταμίευση καθώς και 2 ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ, καινοτόμες επενδύσεις και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχουν κυρίως στον τουριστικό τομέα.

Η πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Νησιών» (υπογράφηκε στις Βρυξέλλες και αφορά σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με περιβαλλοντική μέριμνα) είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα υλοποίησης δράσεων και πολιτικών προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των νησιών.

Και αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παροχή επιπρόσθετης υποστήριξης στις νησιωτικές κοινότητες.

Η υπογραφή των «Συμφώνων των Νησιών» καθώς και η συμμετοχή μας σε άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες και προγράμματα

θα βελτιώσει την αντίληψη του πολιτικού προγραμματισμού,
θα αναπτύξει τις τεχνικές δεξιότητες,
θα προσδιορίσει και θα προετοιμάσει τραπεζικά βιώσιμες επενδύσεις,
θα εντοπίσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία,
θα περιγράψει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις,
θα προωθήσει την συμμετοχή των τοπικών αρχών – κοινωνικών φορέων και ενεργών πολιτών

και θα ενισχύσει αποφασιστικά την ευρωπαϊκή συνεργασία και ευρωπαϊκή συναντίληψη στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας και της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος.

Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πλεονέκτημα αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με πολιτικές στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην έρευνα – τεχνολογία – καινοτομία, και στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και οργανισμών θα καταλήξει στην εκπόνηση του «Ενεργειακά Βιώσιμου Σχεδίου Δράσης».

Ενός σχεδίου που θα εξειδικευτεί χωρικά και τομεακά για τη σταδιακή υλοποίηση του, με την ενεργό συμμετοχή του Ενεργειακού Κέντρου Κρήτης.