Για την υπεραλίευση στον Κόλπο της Μεσσαράς και τα μέτρα αντιμετώπισής της, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης: «όσον αφορά στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Μεσσαράς Κρήτης, επισημαίνεται ότι, ήδη, ισχύει απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (Άρθρο μόνο του ΠΔ 938/1975, ΦΕΚ 299/τ. Α΄/1975)».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) του ΥΠΑΑΤ έχει εκδώσει δύο σχετικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί συνολικά 5 έργα κατασκευής τεχνητών υφάλων και επιστημονικής παρακολούθησής τους, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.443.218 € και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ένταξη νέων έργων.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι: για την ένταξη στο Μέτρο 3.2 έργων τεχνητών υφάλων, μεταξύ άλλων, απαιτούνται μελέτη σκοπιμότητας, θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τεχνικές Προδιαγραφές της τριετούς επιστημονικής παρακολούθησης των επιπτώσεων της κατασκευής των τεχνητών υφάλων, και με δεδομένο ότι η επιλεξιμότητα δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, όπως αναφέρεται: «είναι προφανές ότι δεν επαρκεί ο εναπομείναν χρόνος για να καλύψει την υποχρέωση της τριετούς επιστημονικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων από την κατασκευή ενός νέου τεχνητού υφάλου».

Επισημαίνεται, τέλος, «ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ καμία πρόταση για κατασκευή τεχνητού υφάλου στον Κόλπο της Μεσσαράς τόσο στο πλαίσιο της τρέχουσας (2007-2013) όσο και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2000-2006)».