Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτη-νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:


Α) ΑΜΠΕΛΙ ( ΟΨΙΜΕΣ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ )

• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της ασθέ-νειας

• Για τον Περονόσπορο

Σε περιοχές που εκδηλώθηκε η ασθένεια και σε περιόδους δροσιάς τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμέ-να. Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι οι ρώγες να αποκτήσουν το μέγεθος μικρού μπιζελιού.
Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την εξάπλωση του.

• Για την Ευδεμίδα

Η δεύτερη πτήση ξεκίνησε και στις όψιμες περιοχές.
Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
- Όψιμες περιοχές
Επιτραπέζια: 4 - 5 Ιουνίου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 6 - 8 Ιουνίου.

Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές οι ωοτοκίες πυκνώνουν.
Συνίσταται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες:
- Πρώιμες παραλιακές περιοχές
Επιτραπέζια: Άμεσα
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 5-6 Iουνίου.
- Ενδιάμεσες περιοχές
Επιτραπέζια: Άμεσα.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 6 - 7 Ιουνίου.

Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

• Για το Τζιζτζικάκι

Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


Β) ΕΛΙΑ( ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

• Για τον Πυρηνοτρήτη

Στις όψιμες περιοχές ολοκληρώνεται το στάδιο της καρπόδεσης της ελιάς.
Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριες συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης. Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς.
− Στις Όψιμες περιοχές Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού: 1 – 5 Ιουνίου.
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.

• Για την Μαργαρόνια

Καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των όψιμων περιοχών. Ανάγκη προστασίας έχουν μόνο νεαρά δέντρα, φυτώρια και δέντρα που έχουν δεχτεί κλάδεμα ανανέωσης. Οι προνύμφες κα-ταστρέφουν εκτός από την τρυφερή βλάστηση και τους πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς.
− Ώψιμες περιοχές: 4 – 6 Ιουνίου.

• Για το Ρυγχίτη ή μπίμπικα

Μετά το τέλος της καρπόδεσης τα ενήλικα του εντόμου τρέφονται εκτός από τη νεαρή βλάστηση και στους καρπούς όπου ωοτοκούν. Η ζημιά στους νεαρούς καρπούς είτε με τη διατροφή είτε με την ωοτοκία προκαλεί πρόωρη καρπόπτωση. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας καρπόπτωση το φθινόπωρο.
Σε ελαιώνες όψιμων περιοχών που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια και διαπιστώνο-νται προσβολές στο φύλλωμα, να γίνει ψεκασμός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή χρονιά δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ρυγχίτη. Συστήνεται η χρήση ενός εγκεκριμένου εντομοκτόνου στην καλλιέργεια της ελιάς, κατά προτίμηση οργανοφωσφορικού.

• Για τον Ωτιόρυγχο

Πρόκειται για νυχτόβια σκαθάρια που προκαλούν αποφύλλωση, πτώση ανθοταξιών και καρπόπτωση. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που κατατρώγουν περιφερειακά τα φύλλα (πριονωτά) όπως χαρακτηρι-στική είναι και η καρπόπτωση που συντελείται μαζί με τον ποδίσκο του καρπού.
Στις όψιμες περιοχές, σε ελαιόδεντρα που παρατηρούνται έντονες προσβολές να γίνεται ψεκασμός του λαιμού και των κορμών με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμέ-νων δραστικών ουσιών.