Ξεχασμένο «θησαυρό» αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ σε εθνικά κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομιές αναζητά το υπουργείο Οικονομικών μέσω του εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου νομοθετικό πλαίσιο για τα εθνικά κληροδοτήματα με νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για ακίνητα μεγάλης αξίας, καταθέσεις σε τράπεζες, μετοχές και ομόλογα αποβιωσάντων, οι κληρονόμοι των οποίων δεν βρέθηκαν ποτέ. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είτε έχουν ήδη περιέλθει στο Δημόσιο και παραμένουν αναξιοποίητα είτε θα μπορούσαν μέσω συνοπτικών νομικών διαδικασιών να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Οι σχολάζουσες κληρονομιές υπολογίζονται σε 3.000, με την αξία τους να ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξιοποίηση των 11.000 κληροδοτημάτων θα μπορούσε να αποφέρει μακροπρόθεσμα δημοσιονομικό όφελος περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συνδρομή ιδιωτών για λογιστικούς ελέγχους, τακτικούς και προληπτικούς ελέγχους και δημιουργεί μητρώο περιουσιών και σχολάζουσων κληρονομιών με στόχο την καλύτερη διαχείρισή τους.

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών με σεβασμό στη βούληση του διαθέτη ή δωρητή, και προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπονται:

• Η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων, υλοποιώντας, μετά από 12 έτη, σχετική συνταγματική υποχρέωση, και Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών που επιτρέπουν για πρώτη φορά την καταγραφή με τρόπο συστηματικό, ενιαίο, πλήρη μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασης (on-line), ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική και διαφανή παρακολούθηση της διαχείρισης των περιουσιών.

• Η δημιουργία Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, από νομικούς και άλλους επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, από το οποίο, με κλήρωση, με απολύτως αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο θα επιλέγονται τα εν λόγω πρόσωπα, επιδιώκοντας την ταχεία και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων και διαχείριση των περιουσιών.

• Η απλοποίηση και αντικατάσταση της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας του διορισμού κηδεμόνα της κληρονομίας με ταχύρρυθμη και διαφανή διοικητική διαδικασία.

• Η καθιέρωση τακτικών ελέγχων από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, λόγω του μεγάλου όγκου τους.

• Η ενίσχυση του πλαισίου κατασταλτικού ελέγχου από τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιθεώρησης να εξετάζει περιπτώσεις που διαπιστώνονται ατασθαλίες ή τις οποίες παραπέμπει προς έλεγχο η αρμόδια αρχή.

• Ο εκσυγχρονισμός και διεύρυνση του φάσματος των τιθέμενων στη διάθεση του διαχειριστή της περιουσίας χρηματοοικονομικών εργαλείων (πάντα υπό το πρίσμα της ασφάλειας της περιουσίας και της χαμηλής διακινδύνευσης), προς το σκοπό της μεγιστοποίησής της, και η εν γένει εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων, της βουλήσεώς του διαθέτη ή δωρητή και του δημοσίου συμφέροντος.

• Η εισαγωγή ταχέων και αποτελεσματικών διαδικασιών προληπτικού ελέγχου, όπου απαιτείται, των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών με ταυτόχρονο περιορισμό, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, της γνωμοδότησης των Συμβουλίων Κοινωφελών Περιουσιών.

• Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας.

imerisia.gr