Φρένο στη βιομηχανία προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια για αμφισβήτηση φόρων που έχουν επιβληθεί από τις φορολογικές αρχές βάζει από την 1η Αυγούστου ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος αλλάζει ριζικά τον χάρτη των προστίμων για φορολογικές παραβάσεις.

Από την 1η Αυγούστου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να περνούν πρώτα από μια νέα διαδικασία διοικητικής επίλυσης, που ονομάζεται «ενδικοφανής προσφυγή», ενώπιον μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας υπαγόμενης στο υπουργείο Οικονομικών, που ονομάζεται «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης». Για να υποβάλουν μια τέτοια προσφυγή θα πρέπει προηγουμένως να καταβάλουν το 50% των αμφισβητούμενων φόρων. Αν απορριφθεί η προσφυγή τους, τότε θα έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό προκαταβολής του αμφισβητούμενου φόρου, αναμένεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για προσφυγές στη Δικαιοσύνη, όπου εκκρεμούν δεκάδες χιλιάδες φορολογικές δίκες, οι οποίες σέρνονται ακόμη και δέκα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν.

Η σύγκριση των νέων προστίμων που καθιερώνει από την 1η του νέου έτους ο νέος Κώδικας με τα ισχύοντα δείχνει ελάφρυνση των ποινών (και κυρίως αυτών που επιβάλλονται για τα πλαστά και εικονικά στοιχεία) αλλά και αυστηροποίηση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση:

•Μειώνονται κατά 20% έως και 50% τα πρόστιμα που επιβάλλονται για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων μεγάλης αξίας, ακόμη και αναδρομικά, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών ή δικαστικών αρχών.

•Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ.) που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 5.000 ευρώ, το πρόστιμο μειώνεται κατά 60%, καθώς περιορίζεται από το 100% στο 40% της αξίας της συναλλαγής.

Για παράδειγμα: για μη εκδοθείσα απόδειξη αξίας 10.000 ευρώ, θα επιβάλλεται πρόστιμο 4.000 ευρώ (ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής), ενώ σήμερα προβλέπεται η επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, όμως, καταργείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, μέσω της οποίας το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στο 1/2, γεγονός που οδηγεί σε πραγματική μείωσή του κατά 20%.

•Κατά 50% μειώνονται τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 1.200 ευρώ, ενώ παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα τα πρόστιμα για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 1.200 ευρώ.

•Για κάθε πλαστό ή νοθευμένο φορολογικό στοιχείο άνω των 1.200 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το προβλεπόμενο πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη μειώνεται κατά 50%, από το διπλάσιο στο ισόποσο της αξίας του στοιχείου.

Για παράδειγμα: για πλαστό φορολογικό στοιχείο αξίας 10.000 ευρώ θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (ίσο με το 100% της αξίας), ενώ σήμερα προβλέπεται πρόστιμο 20.000 ευρώ (ίσο με το διπλάσιο της αξίας).

Ταυτόχρονα, όμως, καταργείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, μέσω της οποίας το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στο 1/2.

•Μειώνεται κατά 83% το ειδικό πρόστιμο ΦΠΑ που επιβάλλεται σε κάθε εκδότη ή λήπτη εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτός διαπράττοντας τη συγκεκριμένη παράβαση μείωσε ή μηδένισε τον οφειλόμενο ΦΠΑ ή έλαβε επιστροφή ΦΠΑ. Το πρόστιμο μειώνεται από το τριπλάσιο στο 50% του μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, όμως, καταργείται η δυνατότητα μείωσης του αρχικού προστίμου στο 1/3, μέσω της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, οπότε η πραγματική μείωση του προστίμου αυτής της κατηγορίας είναι, τελικά, της τάξεως του 50%.

•Προβλέπεται ευνοϊκή ρύθμιση για εκκρεμείς υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων που έχουν επιβληθεί. Με τη ρύθμιση αυτή, δίδεται η δυνατότητα σε όσους μεγαλοφοροφυγάδες έχουν ελεγχθεί από τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΣΔΟΕ και τις Δ.Ο.Υ. και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τεράστια πρόστιμα, είτε για εικονικά τιμολόγια μεγάλης συνολικής αξίας, είτε για μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων πολύ μεγάλου ύψους -εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό ή εφόσον δεν έχουν τελεσιδικήσει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων- να γλιτώσουν μεγάλα ποσά, μέσω της αναδρομικής μείωσης των χρηματικών ποινών τους έως και 50%.

Αντίθετα με τα προαναφερθέντα, αυξήσεις προστίμων και πρόσθετων φόρων προκύπτουν για μη εμπρόθεσμη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δηλώσεων.

•Κάθε φορολογούμενος που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα μια δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή μια φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ, έναντι προστίμου 40 ευρώ που προβλέπεται σήμερα.

•Κάθε φορολογούμενος που δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει φόρος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ίσο με το ύψος του φόρου της δήλωσης. Δηλαδή θα καλείται να πληρώσει διπλάσιο φόρο εισοδήματος. Σήμερα, για την παράβαση αυτή προβλέπεται επιβάρυνση με πρόσθετο φόρο εισοδήματος 2,5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

•Κάθε φορολογούμενος που δεν αποδίδει στο Δημόσιο παρακρατούμενο φόρο εμπρόθεσμα θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ίσο με τον φόρο που δεν απέδωσε. Ουσιαστικά δηλαδή θα καλείται να πληρώσει εις διπλούν τον παρακρατηθέντα φόρο.

•Κάθε φορολογούμενος που δεν ανταποκρίνεται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, δεν συνεργάζεται στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή δεν γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ σε περίπτωση που δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, 1.000 ευρώ σε περίπτωση που τηρεί βιβλία με απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα ή 2.500 ευρώ εφόσον τηρεί βιβλία και στοιχεία με πλήρη λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού.


euro2day.gr