Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθούν στα γραφεία της, που βρίσκονται στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς, περιοχή ΤΕΙ Ηρακλείου, εξετάσεις νέων κυνηγών.

Αφορούν την διαπίστωση της ικανότητας των κυνηγών που για πρώτη φορά εφοδιάζονται με άδεια θήρας.

Το περιεχόμενο των εξετάσεων συνδέεται με την απόκτηση βασικών γνώσεων για την ασφαλή άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα αναγνώρισης των θηραμάτων, τη γνώση των περί θήρας διατάξεων και των ελεγκτικών τους οργάνων καθώς και την τήρηση των νομικών και διοικητικών υποχρεώσεων των κυνηγών.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται σε φύλλα απλών ερωτήσεων, τύπου προτυπωμένου “ερωτηματολογίου”, πολλαπλών επιλογών.

Το κάθε φύλλο ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν περισσότερες από μία επιλογές απαντήσεων, εκ των οποίων ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου ή στους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε ομάδες των 10 υποψηφίων κυνηγών και θα έχουν διάρκεια 45 λεπτών. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

Εξετάσεις νέων κυνηγών θα διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, μετά από προγραμματισμό και ανάλογα με τα αιτήματα που υποβάλλονται.

Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινώνεται στην έδρα της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, στα κατά τόπους Δασονομεία καθώς και στους οικείους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις θα χορηγείται βεβαίωση, απαραίτητη για την έκδοση της άδειας θήρας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (αρμόδιος υπάλληλος Παντελής Αρβανίτης στο τηλέφωνο 2810 264962, 264940).