Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 9 Αυγούστου και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Ανάκληση της με αριθμό 415/13 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά κρίση αποτελέσματος ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόμβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εξέταση υπομνήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
2. α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την παραγωγή ενημερωτικού υλικού με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 130.392,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) Έγκριση των όρων της Διακήρυξης, και γ) Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και της επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 26139/25-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
3. α) ΄Εγκριση δαπάνης ποσού 418,20 ευρώ για την ανατύπωση 10.000 τεμ σελιδοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου από την εταιρεία Χατζηκώστας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 265/31- 07- 2013 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου και β) ΄Εγκριση δαπάνης για κατασκευή 3.000 DVD και εκτύπωση συσκευασίας με video της διαφημιστικής καμπάνιας τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού κόστους 3.874,50€, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 264/31- 07- 2013 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.
4. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.920.000 € με ΦΠΑ¸ σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25049/25-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
5. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Π.Ε. Χανίων» προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 24215/18-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
6. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στα πλαίσια της μελέτης «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδο¬τούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η.: Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για το έργο Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας & για λοιπά έργα της Π.Ε.Η.», αναδόχου ΓΕΩ.ΠΕΡ. Α.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 75824/27594/30-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
7. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., και συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης: “Μελέτη βελτίωσης δρόμου Πατσίδες - Αρχάνες και ενδιάμεσου κόμβου επαρχ. οδού αρ. 31 (4χλμ)”, αναδόχων: «ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ – ΖΑΜΠΙΑ ΜΑΓΑΡΑΚΗ, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
8. Έγκριση χρηματοδότησης για παρακολούθηση των εργασιών από Αρχαιολόγο, στα πλαίσια του έργου: ‘’Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο - Βιάννος και Χουδέτσι - Πύργος, 3ο υποέργο: «Κατασκευή του δρόμου συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 74148/27010/30-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Η 2011 Δ΄ Φάση Νοτιοανατολικό Σύμπλεγμα» αναδόχου ΜΑΡΜΙ Α.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 77062/28004/30-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού (7.715,03) € με ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια κτηνιατρικού υλικού μέσω συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή, για την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωϊκού πληθυσμού στο Νομό Λασιθίου, σύμφωνα με το 16603/1-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π. Ε. Λασιθίου.
11. Έγκριση πληρωμής ληξιπρόθεσμης δαπάνης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 14908/12-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
12. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π. Ε. Λασιθίου στο Γ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου – Μεταβατική έδρα Λασιθίου στη δικάσιμος 4-2-2014 κατά τη συζήτηση αγωγών των: α) Χριστόφορου Κουρουπάκη κ.λ.π., β) Ευαγγελίας Δρετάκη κ.λ.π και γ) Ιωσήφ Αναστασάκη κ.λ.π. σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 15325/18-7-2013, 15311/18-7-2013 και 15327/18-7-2013 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π. Ε. Λασιθίου.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 945,00 € (με ΦΠΑ), για την προμήθεια τοπικών προϊόντων με ξενόγλωσσες ετικέτες (σουμάδα, τσικουδιά και βότανα) από διάφορους προμηθευτές που θα προσφέρονται ως δώρα σε κατάλληλα επιλεγμένα πρόσωπα (δημοσιογράφους, πράκτορες κλπ) που επισκέπτονται τον Νομό Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 16605/01-08-2013 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου.
14. Έγκριση διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Οδικός Αξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Ελος - Βάθη -Χρυσοσκαλίτισσα, 2Ο Υποέργο: Παράκαμψη Τοπολίων», προϋπολογισμού 15.650.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
15. Έγκριση διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Οδικός Αξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - ΄Ελος - Βάθη-Χρυσοσκαλίτισσα, 3Ο Υποέργο: Παράκαμψη Έλους», προϋπολογισμού 4.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
17. Έγκριση Μετακινήσεων.
18. Έγκριση της 6ης Συμπληρωματικής Απόφασης Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2013, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8666/8-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου.
19. Έγκριση διακίνησης σκευασμάτων εντομοκτόνων, διενέργειας δαπάνης μεταφοράς αυτών και διάθεσης της σχετικής πίστωσης ποσού 780,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2013 της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 26242/2-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 26345/2-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Χανίων.
21. Έγκριση συγκρότησης μελών συλλογικών οργάνων για την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους 2013, για τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 26510/6-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων.
22. Κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αρχανών και βιοκλιματικές επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο» προϋπολογισμού 2.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 76518/27847/01-08-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
23. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Οδού Παλαίκαστρο – Ζάκρος» και έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 15965/25-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου.
24. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δρόμου Έλος-Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά» ποσού 453.833,87 € με κωδικό 2007ΜΠ00230005 ΣΑΜΠ002/3, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 23062/31-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
25. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας & δέσμευσης πίστωσης για το έργο «6o ΥΠΟΕΡΓΟ. Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας. Τμήμα διακλάδωση προς Καλέσσα – Κρουσσώνας με τους κόμβους Καντρη και Κορφές – Λουτράκι - στηθαία ασφαλείας» προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 80123/29135/7-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδός που ενώνει το ΒΑ τμήμα ΔΕ Βάμου από δευτερεύουσα επαρχιακή οδό (Νο 45) μέχρι δευτερεύουσα επαρχιακή οδό (Νο 46) και με δημοτική οδό Ξηροστερνίου- Αλμυρίδας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 80143/29151/ 7-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράκαμψη Ι. Ν. Μιχ. Αρχαγγέλου (Ροτόντας) από επαρχιακή Οδό έως οικισμό Επισκοπή», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 38742/14453/7-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
28. Διάθεση ενός μηχανήματος Grader (ΚΥ 1102) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον καθαρισμό και βελτίωση της βατότητας των αγροτικών και επαρχιακών δρόμων με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 78992/28757/7-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6313/6-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
30. Έγκριση συνδιοργάνωσης των παρακάτω εκδηλώσεων από την Π.Ε. Ρεθύμνου: α) Συνεδρίου με θέμα: "Governance and Security in Europe and the Mediterranean" σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης), β) μουσικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Μουρνέ στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων και γ) μουσικής εκδήλωσης στο χώρο του Μινωϊκού Παλαιοανακτορικού οικισμού Αποδουλου Αμαρίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού (ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6164/5-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Ε.Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου για τη συμβολή της στη λήψη δειγμάτων πατάτας, στα πλαίσια του Προγράμματος Επισκοπήσεων 2013 για τα παθογόνα καραντίνας CLAVIBACTER MICHIGANENSIS,RALSTONIA SOLANACEARUM, SYNCHITRUM ENDOBIOTICUM και EPITRIX SPP προϋπολογισμού 2160€, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4780/7-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου.
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού 57.120,00 ευρώ από την προκαταβολή που έχει λάβει η Περιφέρεια Κρήτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «eEnviPer – Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης», μετά την έγκριση τροποποίησης του συμβολαίου του Προγράμματος (G.A. No 297358) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του Προγράμματος για την Περιφέρεια Κρήτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης (αριθμός Απόφασης 85/2013), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:
 για τα αριθ. 1, 17 η κα Μαρία Λιονή Πρόεδρος της Επιτροπής
 για το αριθμ. 2 η κα Τρουλλινού Άννα Προϊσταμένη της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
 για το αριθ. 3 ο κ Νίκος Αλεξάκης υπάλληλος τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου
 για τα αριθμ. 4-9, 14-15 και 22-28 ο κ. Παπαδάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
 για τα με αριθμ. 10-11, 13 και 31 ο κ Γιάννης Τσελέντης υπάλληλος Διεύθυνσης διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου
 για το αριθμ. 12 ο κ Γιώργος Λυπάκης Νομικός Σύμβουλος Π.Κ.
 για το αριθμ. 16 η κα Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
 για το αριθμ. 18 ο κ. Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου
 για τα με αριθ. 19 - 21 ο κ. Σαριδάκης Ανδρέας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων
 για τα αριθμ. 29-30 ο κ Σαββάκης Κώστας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.