Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Πλοηγική Υπηρεσία προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για μια (01) θέση κυβερνητών πλοηγίδων (κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη Α΄ η Ναύκληρου),μια (01) θέση μηχανοδηγών πλοηγίδων (κάτοχος διπλώματος μηχανοδηγού Β΄) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (Α΄ όροφο) στο γραφείο Επιστασίας εργάσιμες ημέρες και ώρες(από 10:00 έως 14:00) και μέχρι την 06-09-2013.

Η αποζημίωση του έκτακτου ναυτικού προσωπικού που θα προσληφθεί καθορίζεται κατά πλοηγούμενο πλοίο, και δεν θα υπερβαίνει τα τρία τέταρτα (3/4) από την αποζημίωση του μόνιμου προσωπικού.

H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΟΠ-ΖΛΔ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.