Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», το οποίο διορίσθηκε με την με αριθμ. 25/21.8.2013 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 400) και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων: α) του Διευθύνοντος Συμβούλου και β) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 16 του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της και εφαρμόζει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη της Εταιρείας που αποφασίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του Ν. 4173/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα θέματα της διοίκησης της Εταιρείας, πλην όσων ανατίθενται κατά τον νόμο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο όργανο της Εταιρείας. Τα μέλη του επικουρούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΔΣ στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται κάθε φορά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του ν. Ν. 4173/2013.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου εντός ενός (1) μηνός σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 Ν. 4173/2013 και δεν πρέπει να έχουν κάποια από τις αναφερόμενες στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ιδιότητες.

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης. Η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Κριτήρια επιλογής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

αποδεδειγμένη πείρα κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή οπτικοακουστικών υπηρεσιών και σε τομείς συναφείς προς αυτόν, ή και γενικότερα στους τομείς της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων,

την ικανότητα να αναπτύσσουν και να μεταδίδουν ένα όραμα για την λειτουργία της Εταιρείας , να αντιλαμβάνονται σφαιρικά τα συστήματα και τις διαδικασίες και να προτείνουν συγκεκριμένες συστάσεις και πρακτικές λύσεις,

ηγετικές ικανότητες για τη διοίκηση της Εταιρείας, ιδίως ικανότητα να διευθύνουν, να θέτουν στόχους, να κινητοποιούν και να αναπτύσσουν ομάδες, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας,

ικανότητα να ενεργούν με την απαιτούμενη ανεξαρτησία, ευθυκρισία, εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και υπό συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων,
επαρκή γνώση ξένων γλωσσών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων επικοινωνίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Να διαθέτουν τίτλους σπουδών ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού επίπεδου στους τομείς της οικονομίας ή νομικής ή διοίκησης ή έρευνας και λήψης αποφάσεων ή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή άλλου τομέα συναφούς προς το αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας.

Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε θέματα συναφή προς την δραστηριότητα της Εταιρείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα,Να έχουν επαρκή επαγγελματική εμπειρία ανάλογη του τίτλου σπουδών τους μετά τη λήψη του ή/και επαρκή διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Ενασχόληση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό πλαίσιο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα,

Να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική) και να διαθέτουν επαρκή γνώση τουλάχιστον μίας άλλης ξένης γλώσσας.