Για τη χρηματοδότηση και τη σύντομη ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, δεδομένων των προβλημάτων που σχετίζονται με την ρευστότητα των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, απαντά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, για το θέμα και αναφέρει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προέβη σε θέσπιση σχετικής ρύθμισης στο Ν. 4146/2013, για προκαταβολή του 100% της επιδότησης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Στο Ν. 4146/2013 «παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.»

Με την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4146/2013 σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 3908/2011 ορίζεται ότι: «ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης καθορίζονται με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπουργών

Όπως υπογραμμίζει ο Υφυπουργός «έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του προβλεπόμενου στην ανωτέρω διάταξη Π.Δ. το οποίο περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 3908/2011».