Η Δ.Δ.Ε Χανίων προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΕΠΑΣ Χανίων, σύμφωνα με το αρθρο 14 παρ 16 του Ν.1566/85 και το υπ. αριθ.πρωτ. 125257/Δ2/9-9-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα προσλάβει ένα (1) ωρομίσθιο εκπαιδευτικό κλ. ΤΕ.01.20 (Αισθητικής), για οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Δ.Ε Χανίων έως και την Παρασκευή 13-09-2013 και ώρα 11:00 π.μ συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Επικυρωμένο πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής ή Τ.Ε.Λ ή Ε.Π.Λ ειδίκευσης ή Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας μέσης σχολής από τον αρμόδιο φορέα αν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για διδασκαλία σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
• Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γ/σίου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού ή πιστοποιητικό επιπέδου Γ2 για την απόδειξη της Ελληνομάθειας.
• Βεβαίωση Α.Σ.Π.Ε για πολυτέκνους και πιστοποιητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια της 111192/Δ1/09-08-2013 εγκύκλιου του Υ.ΠΑΙ.Θ πρόσληψης Ωρομισθίων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.