Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε την Πέμπτη 20/1 ότι η ελληνική φορολογική νομοθεσία, με την οποία χορηγείται απαλλαγή μόνο στους κατοίκους της Ελλάδας από τον οφειλόμενο φόρο για την αγορά πρώτης κατοικίας, παραβιάζει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, που δικαίωσε την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας, οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα έναντι των προσώπων, που δεν κατοικούν στην Ελλάδα και περιορίζουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης

Όπως υποστηρίζει το Δικαστήριο, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον φόρο για την αγορά πρώτης κατοικίας αποκλειστικά και μόνο για τους αγοραστές που κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα και, κατ' εξαίρεση, για τους Έλληνες που δεν κατοικούν στη χώρα οι οποίοι έχουν εργασθεί στην αλλοδαπή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών.

Η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου υποστηρίζοντας ότι, χορηγώντας απαλλαγή από τον φόρο, αφενός, αποκλειστικά και μόνο στα πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα, αλλά όχι και στα πρόσωπα που δεν κατοικούν εκεί και έχουν την πρόθεση να εγκατασταθούν μελλοντικώς σε αυτό το κράτος μέλος, και, αφετέρου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αποκλειστικά και μόνο σε Έλληνες υπηκόους, κατά την αγορά πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, το εν λόγω κράτος μέλος εισάγει ρητή διάκριση εις βάρος των κατοίκων αλλοδαπής οι οποίοι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει αρχικά ότι, η άμεση φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να την ασκούν τηρώντας το δίκαιο της Ένωσης. Οι κανόνες περί ίσης μεταχείρισης της Συνθήκης απαγορεύουν όχι μόνο τις εμφανείς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας αλλά και κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή διάκρισης, η οποία, κατ' εφαρμογή άλλων κριτηρίων διαφοροποίησης, όπως ο τόπος κατοικίας ή διαμονής, καταλήγει στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα.