Σε ποσοστό 64,56% καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ, ποσστό που αντιστοιχεί  σε εταιρείας 16,271 εκατ. ευρώ.  

Σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

Ποσό 763.502,1 που αντιστοιχεί σε 2.545.007 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές καλύφθηκε από τους ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης. Ποσό 507.167,70 που αντιστοιχεί σε 1.690.559 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκε δυνάμει της από 23.03.2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

Με την από 15.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, από τις αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους 50.003.333 μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου να ανέρχεται σε 64,5624% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να διαμορφώνεται σε 16.271.669,70 ευρώ.

Κατά την συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποίησε την μερική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 16.271.669,70 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 54.238.899 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 16.271.669,70 ευρώ, με την έκδοση 54.238.899 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, ενώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 56.596.467,60 ευρώ και θα διαιρείται σε Α) 185.373.016 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και σε Β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990 & 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1996 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.