Για δεύτερη ανάγνωση έφερε την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μ. Χρυσοχοΐδης δύο σημαντικά νομοσχέδια που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και βάζουν σε τάξη από τη μια το καθεστώς που διέπει την προπτωχευτική διαδικασία μιας επιχείρησης κι από την άλλη τη νομοθεσία για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων.

Παράλληλα, έφερε για πρώτη φορά το σχέδιο νόμου «περί σημάτων και προϊόντων» το οποίο καταργεί τον νόμο 2239/1994 «περί σημάτων», και έχει ως σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των σημάτων, βάσει και των τάσεων και πορισμάτων της νεότερης εθνικής και κοινοτικής νομολογίας, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο.

Ακόμη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της οποίας η χώρα μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος.

Σημειώνεται ότι στις 14 και 15 Μαΐου 2010, εγκρίθηκε η αύξηση κατά 10 δισ ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά την 19η Ετήσια Σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της.
Σημειώνεται ότι από τη συμμετοχή της Ελλάδος στην αύξηση του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεν προκαλείται δαπάνη για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση μέρους του γενικού αποθεματικού της Τράπεζας.

Περί Σημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια, με το σχέδιο νόμου «Περί Σημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών», εκσυγχρονίζεται το δίκαιο περί σημάτων. Ταυτόχρονα, με αυτό το σχέδιο νόμου προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις από προϊόντα-«μαϊμούδες».

Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Επίσης, η προστασία ενός σήματος επεκτείνεται και κατά τρίτων προσώπων ή μεσαζόντων που χρησιμοποιούνται για της προσβολή ενός σήματος. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα παρέμβασης κατά σημάτων, τα οποία μπορεί να είναι παραπλανητικά, ενώ οι τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων για το θέμα των σημάτων δημοσιοποιούνται, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση και προφύλαξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ακόμη, εισήχθησαν διατάξεις που αφορούν τη μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς σήματος σε εθνικό, προβλέποντας την έναρξη της προθεσμίας ανανέωσης του και αναγνωρίζοντας την αρχαιότητα του εθνικού σήματος και την προστασία του.

Προ-πτωχευτική διαδικασία

Με το νομοσχέδιο για την Προ-πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.
Κι αυτό γίνεται, γιατί εισάγεται με ουσιαστικό τρόπο η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης μιας επιχείρησης. Δηλαδή ενισχύεται η δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης, πριν επέλθει η περίοδος πτώχευσης που σημαίνει και την αυτόματη απαξίωσή της.

Ενισχύεται η δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων που είναι επιχειρηματικά βιώσιμες λόγω αντικειμένου αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας επειδή είναι υπερχρεωμένες.
Διασφαλίζεται η προστασία των πιστωτών μιας επιχείρησης που κάνει χρήση των ρυθμίσεων της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ενώ το καινοτόμο στοιχείο της ρύθμισης είναι ο γρήγορος επανακαθορισμός των σχέσεων οφειλέτη και πιστωτών, με σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας εξυγίανσης, μετά και από εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, που έχει ως στόχο τον περιορισμό της προκύπτουσας ζημίας στο ελάχιστο.

Έτσι, όπως υποστηρίζεται, περιορίζεται το διάστημα της αβεβαιότητας σε σχέση με την επιβίωση ή μη της επιχείρησης.

Το όφελος από αυτή την αναμόρφωση, ειδικά στη συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίνεται σημαντικό, όπως είπε ο υπουργός, καθώς:

– Διασώζονται θέσεις εργασίας τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που συναλλάσσονται με αυτήν.
– Δεν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και δεν διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα.
– Η διάσωση επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει και στην προσέλκυση επενδύσεων, αφού μπορεί να είναι ελκυστικότερο για τον επενδυτή να ξεκινήσει την επένδυσή του με βάση μια υφιστάμενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για να διασωθεί και να αναπτυχθεί, παρά να ξεκινήσει από το μηδέν.

Μεσίτες

Με το σχέδιο νόμου για τους μεσίτες ακινήτων επιχειρείται μια εκ βάθρων ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος με εισαγωγή κανόνων δεοντολογίας, υπευθυνότητας, λογοδοσίας και πειθαρχικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι τόσο η προστασία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων, μέσω κανόνων ορθής άσκησης του, όσο και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς με την κατάργηση του ΠΔ 248/1993, ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος, και καλύπτονται κενά και «γκρίζες ζώνες».

Με το σχέδιο νόμου επιλύονται τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στις συναλλαγές των μεσιτών με τους εντολείς τους, με εισαγωγή διατάξεων που διασφαλίζουν τόσο τα συμφέροντα των εντολέων όσο και των εντολοδόχων-μεσιτών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα απουσίαζαν από το νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του μεσιτικού επαγγέλματος:

– κατοχύρωση του εντολέα και του μεσίτη με την καθιέρωση έγγραφης σύμβασης μεσιτείας.
– οικονομική κατοχύρωση των μεσιτών με εισαγωγή της έννοιας της αποκλειστικής σύμβασης μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση.

– προστασία των εντολέων μέσω διάταξης που προβλέπει ότι, ο μεσίτης δικαιούται αμοιβής κατά την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της, ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της.

– νομοθετική λύση ως προς το ποιος δικαιούται της μεσιτικής αμοιβής, όταν ο εντολέας έχει χορηγήσει πολλαπλές απλές εντολές μεσιτείας σε ισάριθμους μεσίτες.

– λύση και στο συνηθέστατο φαινόμενο στην πράξη της διπλής εντολής, όταν δηλαδή ο μεσίτης ενεργεί για λογαριασμό και των δύο συμβαλλομένων μερών (π.χ. αγοραστή και πωλητή) και αξιώνει αμοιβή και από τους δύο.

– Επιτυγχάνεται τέλος η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές και αποτρέπεται η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων με την εισαγωγή υποχρεωτικής υπεύθυνης δήλωσης για τη μεσολάβηση ή μη μεσίτη, σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ακόμη ορισμένα θέματα. Όπως είναι η εποπτεία του Συνήγορου του Καταναλωτή που μεταφέρεται από το υπουργείο Ανάπτυξης στο υπουργείο Εργασίας αλλά και το θέμα της εγγραφής των εμπορικών αντιπροσώπων στα επιμελητήρια, καθώς, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις της Οδηγίας των υπηρεσιών, προβλέπεται η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής της υπηρεσίας αυτής.

Ακόμη αναφέρεται ότι οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2323/ 1995 (Α΄145), όπως ισχύει, ακόμη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε, μπορούν να συμμετέχουν στην κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο Δήμο τα αναλογούντα τέλη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειάς τους έως την ημερομηνία ανανέωσης αυτής ή της έκδοσης νέας.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα για συμμετοχή στην εν λόγω αγορά μετά τη λήξη της άδειας διαγράφονται, τα τυχόν δε καταβληθέντα επιστρέφονται.

in.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook