Αν η εταιρεία Βιοχάλκο επιμείνει να μεταφέρει την έδρα της στις Βρυξέλλες, θα πρέπει να προχωρήσει σε δημόσιες προτάσεις για την απόκτηση μετοχών των εισηγμένων ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΒΑΛ, Σωληνουργεία Κορίνθου, ΣΙΔΜΑ, Ελληνικά Καλώδια, ΕΤΕΜ.

Σε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνεται ότι  

"To Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -επισημαίνεται- έκρινε, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία περί δημοσίων προτάσεων και με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, σχετικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της εισηγμένης στο Χ.Α. ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ από τη θυγατρική της στο Βέλγιο Viohalco SA ότι, εφόσον ολοκληρωθεί ο εταιρικός αυτός μετασχηματισμός, η εταιρεία Viohalco SA θα έχει την υποχρέωση να προβεί σε δημόσιες προτάσεις για τις εταιρείες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.".

Σύμφωνα με την "Ημερισία", η εταιρεία πρόκειται να πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στις 12 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, θα επιχειρήσει να επιτύχει πλειοψηφία 90% στη συγκεκριμένη συνέλευση. Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το νέο νομικό πρόσωπο το οποίο θα έχει έδρα τις Βρυξέλλες θα αρκεί να διαπραγματεύεται στο Euronext και όχι και στο Χρηματιστήριο Αξιών, όπως τουλάχιστον ήταν οι αρχικές προθέσεις της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη επισήμως αντιδράσει στην απόφαση της Κεφαλαιαγοράς και δεν είναι γνωστό τι θα πράξει και πώς θα αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες προτάσεις θα πρέπει να γίνουν είτε αγοράζοντας τις μετοχές των παλιών μετόχων έναντι μετρητών είτε με ανταλλαγή μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά. Στη δεύτερη περίπτωση θεωρητικά οι μετοχές θα ανταλλαγούν με τίτλους της νέας εταιρείας που θα έχει την έδρα στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό θα μεταβάλει πλήρως τη μετοχική σύνθεση της Viohalco. Στην πρώτη περίπτωση τα μετρητά θα πρέπει εκ πρωιμίου να έχουν δεσμευτεί έως ότου ολοκληρωθούν οι δημόσιες προτάσεις, κάτι που κάνει εντελώς ασύμφορο το project.

Τι προβλέπει ο νόμος για την τιμή στις δημόσιες προτάσεις

Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:

(α) Για την τιμή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρείας λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ:

Της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και,

Της τιμής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.

(β) Για την τιμή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα λαμβάνεται υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης».

news247.gr