Ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2013 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό του οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 29-10-2013 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Συγκεκριμένα ο ΕΛΓΑ θα προσλάβει συνολικά ενενήντα (90) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια), ειδικότητας Γεωπόνων και Κτηνιάτρων, (83 θέσεις ΠΕ Γεωπόνων και 7 θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων για 4 μήνες). 

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των δεκατριών (13) Υποκαταστημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.) του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες εξαρτώνται από τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα καιρικά φαινόμενα που δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων χρονικά και τοπικά και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν μεταξύ των εν λόγω Υπηρεσιών.

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης για την προκήρυξη του ΕΛΓΑ