Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου με ανακοίνωσή της ενημερώνει όλους τους παραγωγούς οινοσταφύλων ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 Καν(ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής , για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 479/2008 του Συμβουλίου , οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , ( www. minagric.gr) , Δηλώσεις Συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου .

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη , πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής :

α) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή .

β) Οι αμπελουργοί / οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους και υποβάλλουν Δήλωση Παραγωγής .

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο .

Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό , υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής .

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας , όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ( αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) , υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής .

Οι υπόχρεοι για τη Δήλωση Συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω , αποκλείονται από διάφορα ευεργετήματα ( πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οιναμπέλων , χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό , μεταβίβαση Δικαιωμάτων Φύτευσης οιναμπέλων μεταξύ παραγωγών ) , για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Συγκομιδής μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διευκρινίζονται τα εξής :

Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών τον ίδιο κωδικό .

Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 – 3ος Όροφος Γραφ. 304 , Αργυρίου Δούκας τηλ. 2810309203) .