Η πρώτη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με όλους τους επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς του νησιού για τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 12 μεσημέρι στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, συστήνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΣΚ), ένα συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη και προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Το συμβούλιο θα λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης για θέματα καινοτομίας, μεταφοράς καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών στους παραγωγικούς φορείς του νησιού μας. Συγκεκριμένα ο ρόλος του συμβουλίου όπως αναφέρθηκε είναι «να λειτουργήσει συμβουλευτικά στην χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Κρήτης για την Καινοτομία και να δράσει ως καταλύτης στην διαδικασία της εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του, με στόχο να αποτελέσει η Κρήτη πρότυπο Καινοτόμας Περιφέρειας. Το ΠΣΣΚ θα επεξεργάζεται ζητήματα που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κρήτης στο ευρωπαϊκό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα προτείνει συνέργειες και δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις φορέων προς την κατεύθυνση αυτή. Το ΠΣΣΚ ως συμβουλευτικό όργανο θα επιφορτιστεί με την συγκρότηση προτάσεων για αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και για την παροχή μη οικονομικών/χρηματοδοτικών διευκολύνσεων σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και δράσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση και δημιουργία οριζόντιων υποδομών υποστήριξης της καινοτομίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, ενώ δράσεις χρηματοδοτήσεων για την ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΠΣΚΚ.

Το Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού κόσμου καθώς και από εκπροσώπους φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν αναπτυξιακές δράσεις για την Κρήτη. Η δομή του Συμβουλίου είναι ανοιχτή στην προσθήκη νέων μελών ενώ το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συστήνει ad hoc ομάδες εργασίας με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς επεξεργασία και να προτείνουν ειδικότερες δράσεις. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζονται από τον Περιφερειάρχη. Οι συμμετέχοντες φορείς ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης θα συγκαλεί το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΠΣΣΚ ή οποτεδήποτε υπάρχουν ζητήματα για τα οποία απαιτούνται προτάσεις ή/και γνωμάτευση του Συμβουλίου»

Επίσης έγινε γνωστό ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης και θεσμοθέτησης του, το Συμβούλιο θα επεξεργαστεί ένα Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος θα περιγράφει αναλυτικά τη δομή του και τον τρόπο λειτουργίας του, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη του Συμβουλίου.