Το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Χανίων ενημερώνει όλους τους επιδοτούμενους του Νομού Χανίων ότι πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως έως και τις 29-11-2013 στην Υπηρεσία, για να γίνει αναθεώρηση των επιδομάτων τους για το έτος 2013, προσκομίζοντας τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή του νομίμου εκπροσώπου του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την υπηρεσία).
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (θεωρημένο αντίγραφο) του δικαιούχου και του νομίμου εκπροσώπου του.
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο αντίγραφο (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση).
• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας 2013 (επίδειξη πρωτοτύπου) του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου - λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί πρόσφατα).
• Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση Δήμου, περί μονίμου κατοικίας).
• Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας του επιδοτούμενου, ο εκπρόσωπος του πρέπει να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).
• Επιμέρους δικαιολογητικά ανά επίδομα.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας, Ισόγειο Δημαρχείου Χανίων, Κυδωνίας 29 .
Τηλέφωνα: 2821341693, 2821341694.

Σημειώνεται ότι θα ανασταλεί η πληρωμή του επιδόματος σε όσους επιδοτούμενους δεν προσέλθουν με φυσική παρουσία και για την απαραίτητη αναθεώρηση έως τις 29-11-2013.

Ώρες παραλαβής δικαιολογητικών 9:00 – 13:00.