Ξεκίνησαν, σήμερα, οι διαδικασίες για εγγραφή στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, και αφορούν τη κατάρτιση καταλόγων για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την Παρασκευή 15-11-2013 έως και την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ ή ταχυδρομικά στη Δ/νση : 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71201 ΤΘ 1285.

Ο ταχυδρομικός φάκελος θα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά την ένδειξη «για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων» ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 2-12-2013.

Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά, οικονοµικά κριτήρια και η εμπειρία τους, βαθμολογούμενα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

Αναλυτικά, η αίτηση, των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

1. Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

2. Άδεια εργασίας από το ΙΚΑ.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ∆Ε της ημεδαπής ή ισότιµο τίτλο Ιδρυµάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας,

4. Αντίγραφο ποινικού µμητρώου γενικής χρήσης ( ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

5. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραµονής.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

8. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α., από την οποία προκύπτουν τα ένσηµα της/του απασχολούμενης/ου ως αποκλειστική/ ος νοσοκόμα/ ος

9. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. µε την ανανέωση για το τρέχον έτος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β’) «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».

10. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επίσης, αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβάλλουν ακόμα και αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο προσκομίζοντας, εκ νέου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

2.Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

3. Βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, εφόσον έχουν εργαστεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαφοροποίησης.

5. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.


Οι ενδιαφερόμενοι, χρειάζεται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα σημεία, προκειμένου έχει επιτυχής έκβαση η υποβολή της αίτησης τους.

Ειδικότερα:

1. Όσοι εγγραφούν στο μητρώο, θα πρέπει μέχρι 31-1-2014 να υποβάλλουν θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιάριου του ΙΚΑ θεωρημένο για το έτος 2014.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, ενώ από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι οµογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς.

3. Για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύµατα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ.

Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη – µέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τους από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιµία από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

4. Οι βεβαιώσεις ( πρώην άδειες εργασίας) των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί έως 9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

5. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, μπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές κατά σειρά προτίμησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2813 404445.

flashnews.gr/ Γ. Σαριδάκης