Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων προσωπικού, με 5μηνη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 95037/12.11.2013 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ), όπως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (diavgeia.gov.gr) και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ειδικότητες και θέσεις έχουν ως εξής:

1 θέση ΤΕ Πληροφορικής
3 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
2 θέσεις ΤΕ Εργασιοθεραπευτών
2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτών
3 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
4 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.