Πέντε θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Λασιθίου και 1 θέση στο κτηνιατρικό εργαστήριο Χανίων, προκηρύχθηκαν και πρόκειται να λήξουν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Χανιά

Στα Χανιά πρόκειται για μια θέση χημικού στο Κτηνιατρικό Εργαστήρι Χανίων.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Δεκεμβρίου.

Η πρόσληψη αφορά σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ειδικότητας ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 66, ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 73136, απευθύνοντάς την στο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, υπόψιν κας Σαριδάκη Μάρθα (τηλ. επικοινωνίας: 28210-96189).

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Λασίθι

5 θέσεις προκηρύσσονται στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. Λασιθίου

Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στον Νομό Λασιθίου.

Συγκεκριμένα για 8 μήνες θα προσληφθούν :

3 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών
1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών ή Οξυγονοκολλητών

Υποβολή Αιτήσεων από 27.11.2013 έως 09.12.2013

Δείτε εδώ την προκήρυξη