Ο Δήμος Φαιστού δημοπράτηση και ανάθεσε το έργο Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά, με προϋπολογισμό 502.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από της ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό 191.433,34 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία η/μ εργασίες με προϋπολογισμό 72.885,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία εργασίες οδοποιίας με προϋπολογισμό 102.760,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0028 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280046.

Το έργο αφορά την ανάπλαση σε ορισμένα τμήματα παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά. Για την υλοποίηση των προτεινόμενων ανάπλασεων, απαιτούνται τόσο οι κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης όσο και η κατασκευή των επιπλέον απαραίτητων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που θα καθιστούν τον συνολικό χώρο προσπελάσιμο και λειτουργικό.

Πιο αναλυτικά:

Οι αναγκαίες επιστρώσεις (γαρμπιλομπετόν) δρόμων, και διαμορφώσεις – αποκαταστάσεις υπαίθριων χώρων. Για την λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των οδών, των πλατωμάτων και των τμημάτων των οδών του εσωτερικού δικτύου θα γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις της επίστρωση των δρόμων με γαρμπιλομπετόν και διαφοροποίηση οδοστρωμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου που γειτνιάζει με σημαντικά κτήρια και παραδοσιακά δομικά στοιχεία με στόχο να μετατραπούν σε κοινόχρηστους λειτουργικούς χώρους.

Δημιουργία οδεύσεων τυφλών με ειδικές πλάκες . Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης προβλέπεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή της σε όλους της κοινόχρηστους χώρους του οικισμού που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.

Ο οδηγός όδευσης τυφλών λόγω της στενότητας των οδεύσεων πεζών κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ και της ειδικές θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, συνίσταται δε από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της όδευσης.

Δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών (Σχάρες αποχέτευσης όμβριων, φωτισμός). Κατά μήκος ορισμένων τμημάτων των οδών και σε κομβικά σημεία και πλατώματα του οικισμού θα τοποθετηθούν σχάρες για την παροχέτευση των όμβριων στο υφιστάμενο δίκτυο καθώς της θα τοποθετηθούν φωτιστικά για τον αναγκαίο υπαίθριο φωτισμό.

Φυτεύσεις σε σημεία που πρέπει να αποκατασταθεί μερικώς το αστικό τοπίο. Οι προτεινόμενες φυτεύσεις έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση της παραδοσιακής εικόνας του πράσινου του οικισμού τουλάχιστον σε ότι αφορά της κοινόχρηστους χώρους.

Οι φυτεύσεις αυτές αφορούν αφ ́ της μεν καλλωπιστικά φυτά σε μικρές συστάδες όσο και μεμονωμένα δένδρα. Τέλος, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Κατασκευή δικτύου φωτισμού, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και πίλαρ με ηλεκτρικό πίνακα.

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα η Δήμαρχος Φαιστού κ. Πετρακογιώργη, δήλωσε πως ως Δημοτική Αρχή δίδουμε πάντα προτεραιότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και για το λόγο αυτό προχωράμε βήμα- βήμα στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε όλες τις περιοχές του Δήμου Φαιστού.