Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης, συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Στη συνάντηση συμμετείχαν, αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Π.Η.Ε.Φ.) με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Παναγή, του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (Σ.Π.Ε.Φ.) με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Στέλιο Λουμάκη, ο Γραμματέας του Θεσσαλικού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (ΘΕ.Σ.Ι.Φ.), κ. Γ. Μπουραζάνας και ο εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Παραγωγών Ηλεκτρισμού Ελλάδας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), κ. Νίκος Παπαδέλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 επί επενδυτικών σχεδίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, θέματα που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες υπαγωγής τους, το κόστος τους, τον έλεγχο υλοποίησης και την εκταμίευση των σχετικών επιχορηγήσεων.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση των ανωτέρω θεμάτων συμφωνήθηκε όπως αποσταλούν από τους ανωτέρω φορείς συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα προς όφελος τόσο των επενδυτών, όσο και του Δημοσίου.