Στην στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης κάλεσε μέχρι την προσεχή Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου τους ενδιαφερόμενους εφοριακούς υπάλληλους που επιθυμούν να μετακινηθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται πως στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης κατατίθενται υποχρεωτικά οι προσφυγές εναντίον πράξεων της φορολογικής διοίκησης για επιβολή προστίμων και φοροδιαφυγή. Έτσι, ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού, προστίμου κτλ, που έχει εκδοθεί σε βάρος του οφείλει να υποβάλει «ενδικοφανή προσφυγή» με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου.

Η αίτηση κατατίθεται από τον φορολογούμενο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν. Η δε φορολογική αρχή αποστέλλει ακολούθως εντός 7 ημερών την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις της στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης προκειμένου να αποφανθεί επί της υπόθεσης. Εντός 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση την οποία θα κοινοποιεί στον υπόχρεο, αλλιώς θα τεκμαίρεται πως η αίτηση του έχει απορριφθεί.

Ο φορολογούμενος μπορεί εν συνεχεία να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της απόφασης της Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, αλλά όχι κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου που εξέδωσε η φορολογική αρχή.

Αν και κανονικά η Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έπρεπε να λειτουργεί από τα τέλη Οκτωβρίου, λόγω των προβλημάτων στην στελέχωσή της η λειτουργία της ανεστάλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκείται προσωρινά από το «Τμήμα Παρακολούθησης διοικητικών και λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων» της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης του υπουργείου Οικονομικών.

in.gr