Την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προβλέπουν διατάξεις που περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιούσιας του Δημόσιου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Οι εν λόγω διατάξεις επιτρέπουν στο Ταμείο να αναθέτει σε χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες να ανοίγουν βιβλίο προσφορών για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ώστε να πωλούν μετοχές εισηγμένων εταιρειών που αποκρατικοποιούνται μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου εισάγεται η δυνατότητα πώλησης μετοχών μέσω του λεγόμενου επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, ήτοι το Ταμείο μπορεί να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ να ανοίξουν βιβλίο, στο οποίο να δέχονται προσφορές από επενδυτές και μέσω αυτού να εξεύρουν αγοραστές για τις πωλούμενες μετοχές.

Επίσης εισάγεται η δυνατότητα διάθεσης μετοχών με δημόσια προσφορά επί μετοχών ήδη εισηγμένων ή που εισάγονται σε Οργανωμένη Αγορά ταυτόχρονα με τη δημόσια προσφορά. Δίνεται, επίσης η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να αποδεχθεί δημόσια πρόταση από τρίτο πρόσωπο για την απόκτηση εισηγμένων μετοχών εταιρείας μέτοχος της οποίας είναι το Ταμείο.

Πάντως, άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο τροποποιεί το Ν. 3986/2011 που ρυθμίζει τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπει πως πλέον το Ταμείο δεν θα έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάσεις που δεν ξεπερνούν το ποσό του 1.000.000.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο προβλεφθείς νομοθετικά έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί προληπτικά ως εγγύηση της νομιμότητας της σύναψής τους, αλλά και κατασταλτικά καθώς η διαπίστωση των πλημμελειών οδηγεί στη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται πως από τις ήδη διενεργηθείσες συναλλαγές του ΤΑΙΠΕΔ, μόνο, τρεις ανέρχονται σε ύψος χαμηλότερο του 1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η προαναφερθείσα διεύρυνση του ρόλου του Ταμείου αναμένεται να το οδηγήσει στη συνομολόγηση συμβάσεων αξίας μικρότερης του 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατά τα φαινόμενα δεν θα ελέγχονται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άλλη διάταξη που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει πως ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία συμβάσεων εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής μέχρι και τον ορισμό των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται, απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ' ιδίαν σύμβασης μόνο στο μέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή της διαδικασίας που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

in.gr