Καθυστερούν την αποστολή των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων τους για την περίοδο 2014-2017 οι διοικήσεις κάποιων ΔΕΚΟ, αν και η καταληκτική προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών έχει εκπνεύσει εδώ και τρεις εβδομάδες.

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί προβλήματα καθώς τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των ΔΕΚΟ για την περίοδο 2014-2017 θα πρέπει να αξιολογηθούν και να εγκριθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Συγκεκριμένα, κάθε φορέας πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει συνοπτικό μεσοπρόθεσμο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη 2014-2017, το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση στο τέλος κάθε έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τον εγκεκριμένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση της πρόσφατης οικονομικής επίδοσης του φορέα για τα έτη 2012 και 2013, αλλά και να επισημαίνουν τις δραστηριότητες και επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες είναι καθοριστικές για την επιβίωση και ανάπτυξη του φορέα καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν «ανεξάρτητα» από τον φορέα και οι οποίες δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητά του.

Σύμφωνα με τις εντολές που παρείχε το υπουργείο Οικονομικών οι γενικές κατευθύνσεις για την οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς όσον αφορά στην κατάρτιση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων είναι οι εξής:

Δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω:

Στρατηγικής, διαρθρωτικής και λειτουργικής βελτιστοποίησης των παραγόντων κόστους παραγωγής σε όλα τα επίπεδα
Καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
Αναδιάρθρωσης των οργανωτικών δομών με τη συγχώνευση και συστέγαση Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την μείωση των δαπανών λειτουργίας
Επαναδιαπραγμάτευσης και μείωσης των ενοικίων που καταβάλλονται για τις εγκαταστάσεις των φορέων
Επαναδιαπραγμάτευσης και μείωσης των δαπανών που καταβάλλονται για τις προμήθειες πρώτων υλών, τις λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις
Ελαχιστοποίησης των εξόδων μεταφορών, προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων, επιδείξεων και ταξιδιών
Ελαχιστοποίησης των εξόδων για δωρεές-επιχορηγήσεις

Αύξηση των εσόδων μέσω:

Διεύρυνσης της πελατειακής βάσης είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάμενες υπηρεσίες- προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάμενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες- προϊόντα είτε και τα δύο, μεριμνώντας παράλληλα για την καλή σχέση ποιότητας- τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών- προϊόντων
Αξιοποίησης της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
Εντοπισμού νέων καινοτόμων πηγών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μεγιστοποίησης εισοδημάτων από μισθώματα και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων
Ορθολογικής διαχείρισης και πώλησης των αποθεμάτων και των άχρηστων υλικών

in.gr