Υπερσυγκράτηση δαπανών καταγράφει για το 2013, το δελτίο παρακολούθησης επίτευξης στόχων του κρατικού προϋπολογισμού, γεγονός που σε ορισμένα ευαίσθητα υπουργεία και φορείς μπορεί να έχει ιδιαιτέρως αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Οι πραγματοποιηθήσες δαπάνες ήταν χαμηλότερες έναντι του στόχου που είχε τεθεί κατά 982,7 εκατ. ευρώ (ή 1,9%).

Ωστόσο, οι επιδόσεις και η υπακοή στους στόχους διαφέρει από φορέα σε φορέα. Υπέρβαση δαπανών καταγράφεται στα υπουργεία Υγείας, Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, αλλά και στις περιφέρειες, όπως αποτυπώνεται στα αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι αποκλίσεις δικαιολογούνται είτε από μεγαλύτερες πληρωμές επενδύσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είτε λόγω δικαστικών αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται υποχρεωτικά πλέον από το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που καθιερώθηκαν. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Για την υλοποίηση των στόχων, σημειώνει το ΥΠΟΙΚ, ελήφθησαν υπόψη οι πραγματοποιήσεις δαπανών του κάθε φορέα και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, σε σχέση με αυτές όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012.

«Η συνολική εικόνα του έτους εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους» τονίζει το υπουργείο προσθέτοντας ότι «παράλληλα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους μειώνονται».

Αναλυτικά τα στοιχεία

Το υπουργείο Οικονομικών αναλύει τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του έτους για τους φορείς που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Ειδικότερα:

Υπουργείο Υγείας

Η παρατηρούμενη υπέρβαση σε σχέση με τους στόχους, ύψους 502,7 εκατ. ευρώ, ή 10,2% οφείλεται:

α) στη μεταφορά ποσού 300 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς επιπλέον ενίσχυση των αρχικών εγγεγραμμένων πιστώσεων για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ,

β) στην ενίσχυση με επιπλέον πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, για την αντιστάθμιση της υστέρησης των αποδόσεων των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και

γ) και στη μεταφορά ποσού 10 εκατ. ευρώ για ανάγκες θέρμανσης των νοσοκομείων, από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

Υπουργείο Τουρισμού

Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο υπουργείο Τουρισμού υπερβαίνουν το στόχο που έχει τεθεί κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 61,0% κατά το 2013.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 29,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη εξόφλησης μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, αντίστοιχου ύψους δαπάνης, που προέκυψε από τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Η ανωτέρω δικαστική απόφαση βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου και σε περίπτωση καταβολής του επιδικασθέντος ποσού στους δικαιούχους, αυτή θα γίνει από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2014.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους που τέθηκαν από τον φορέα για το δωδεκάμηνο του 2013, κατά 117,2 εκατ. ευρώ, ήτοι απόκλιση της τάξης του 24,1%.

Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στον τακτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 95 εκατ. ευρώ. Παράλληλα υπήρξε και αύξηση των δαπανών στο ΠΔΕ του υπουργείου, στο πλαίσιο ανακατανομών μεταξύ φορέων, που εντάσσονται στο συνολικό ύψος του αρχικού σχεδιασμού του ΠΔΕ.

Γενικές κρατικές δαπάνες

Η υστέρηση των πληρωμών δωδεκαμήνου 2013 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1.044,2 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στις λειτουργικές δαπάνες σε βάρος του αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του εκάστοτε φορέα σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου ενταλματοποιήθηκαν.

Αποκεντρωμένες διοικήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 198,3 εκατ. ευρώ ή 15,0%.

Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληρωμές του ΠΔΕ για το περιφερειακό πρόγραμμα. Οι πιστώσεις για τα ανωτέρω έργα του ΠΔΕ αρχικά είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51).

Για λόγους συγκρισιμότητας η δαπάνη εμφανίζεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ παράλληλα ως στοχοθεσία εμφανίζεται το συνολικό ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οικονομικού έτους 2013.

in.gr