Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (ΠΕ∆) Κρήτης και του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ), πραγµατοποιήθηκε από τις 26 έως 28 Φεβρουαρίου, στο χώρο του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων στο Φόδελε, ένα 3/ήµερο επισκέψεων 200 µαθητών 2/βάθµιας εκπαίδευσης και 100 στελεχών αγροτικών συνεταιρισµών.
Οι επισκέψεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ∆ΙΑΥ∆ΩΡ, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, µέσω του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013». 
Κατά τη διάρκεια του 3/ηµέρου οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν από την κα Βιργινία Μανασάκη, υπεύθυνη από πλευράς ΕΣ∆ΑΚ για το έργο ∆ΙΑΥ∆ΩΡ, τον κ. Κων/νο Φασουλάκη, Αντιπρόεδρο του ΕΣ∆ΑΚ και τον Ειδικό Περιβαντολόγο ∆ρ. Ελευθέριο Κόλλια για τις λειτουργίες του ΧΥΤΑ και τα τελευταία σηµαντικά έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης του κυττάρου. 
Αφορµή για τις επισκέψεις αυτές αποτέλεσε η πρόσφατη εγκατάση µιας σύγχρονης µονάδας επεξεργασίας των στραγγιδίων του ΧΥΤΑ, που βασίζεται στην τεχνολογία της αντίστροφης ώσµωσης. Το συγκεκριµένο έργο βελτιώνει σηµαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του ΧΥΤΑ 
και συνεισφέρει στην εξοικονόµηση νερού, καθώς το προϊόν της επεξεργασίας των στραγγιδίων αξιοποιείται εξ ολοκλήρου στην άρδευση πρασίνου. 
Η νέα µονάδα θα εγκαινιαστεί επίσηµα από Πρόεδρο της ΠΕ∆ Κρήτης, ∆ήµαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη στις 21/03/2014, στο περιθώριο του ελληνο-κυπριακού διασυνοριακού συµποσίου που διοργανώνεται µε την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου ∆ΙΑΥ∆ΩΡ.