Επιστολή προς το Υπουργό Δημόσιας Τάξη και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια απέστειλε η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια των μελών της σχετικά με τη τροποποίηση του άρθρου 30 του Σχεδίου Νόμου για την Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ.κ. Βουλευτές,

Η Ένωσή μας θέλει να σας εκφράσει την εκ διαμέτρου αντίθετη άποψή της και να σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια των μελών μας σχετικά με τη τροποποίηση του άρθρου 30 του Σχεδίου Νόμου για την Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που προβλέπει τις έδρες των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων που θα υπάγονται στο κλάδο Τάξης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας που θα υπάγονται στο κλάδο Ασφάλειας.

 Εν προκειμένω και ενώ στο αρχικό Σχέδιο Νόμου το άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ’ ανάφε-ρε ότι: 
«Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας και συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Α-στυνομικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές»

- που σημαίνει ότι η νεοϊδρυθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα έχει έδρα το Ηράκλειο, όπου σήμερα εδρεύει Διοικητικά η Περιφέρεια Κρήτης,

παρατηρούμε ότι τροποποιήθηκε η εν λόγω διάταξη ως εξής:
«Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις συγκροτούνται από την επιτελική τους Υ-πηρεσία και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές και εδρεύουν όπου και οι και οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου»

ενώ παράλληλα προστίθεται στη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου το εδάφιο β΄ που αναφέ-ρει ότι: 
«…οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του κλάδου Τάξης», 

- που σημαίνει ότι βάσει των νέων ρυθμίσεων, τόσο η νεοϊδρυθείσα Περιφερειακή Α-στυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όσο και η νεοϊδρυθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Α-σφάλειας Κρήτης θα έχουν έδρα τα Χανιά, όπου σήμερα εδρεύει η Γενική Αστυνομι-κή Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.

Άποψη της Ένωσής μας είναι ότι για το καθορισμό των εδρών των νεοϊδρυθεισών αυτών υπηρεσιών όπου και θα αποτελούν τα κέντρα επιχειρήσεων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη παράμετροι όπως: συχνότητα διάπρα-ξης εγκλημάτων σε συνάρτηση με το τόπο τέλεσης, συχνότητα και τόπος πραγματοποίη-σης διαδηλώσεων - συναθροίσεων - αθλητικών συναντήσεων, πληθυσμιακά κριτήρια, χι-λιομετρικές αποστάσεις από τις νέες έδρες μέχρι τις υπηρεσίες που θα υπάγονται σε αυ-τές αλλά και έμψυχο δυναμικό που θα στελεχώσει τις νέες αυτές υπηρεσίες. 

 Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την ήδη υπάρχουσα κατανομή του αστυνομικού προ-σωπικού στις τέσσερις Αστυνομικές Διευθύνσεις του Νησιού, εκτιμούμε ότι κανείς από τους τέσσερις νομούς δεν μπορεί αριθμητικά να στελεχώσει επαρκώς και τις δύο αυτές υπηρεσίες.

 Τέλος, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους προτείνουμε όπως οι έδρες των δύο αυτών νεοϊδρυθεισών υπηρεσιών κατανεμηθούν αναλογικά σε δύο νομούς του Νη-σιού με γνώμονα αφενός μεν την ομαλή λειτουργία τους και αφετέρου την ασφάλεια του πολίτη."