Η Νέα Δημοκρατία συμμετέχοντας ενεργά στην διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2014 – 2019), πέτυχε να συμπεριληφθούν θέματα μείζονος πολιτικής που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και διαχρονικών αιτημάτων της χώρας.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μετά από εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας, προωθεί ως βασική αρχή την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών δράσεων που θα βοηθήσουν στη μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων και των γυναικών, την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της επένδυσης στην καινοτομία καθώς και στην διαμόρφωση των συνθηκών για τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας σε Οικονομία της Γνώσης.

Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα διακηρύσσει ότι τάσσεται  υπέρ μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καίρια στοιχεία της θα συνιστούν, οι όροι μετακίνησης των νόμιμων μεταναστών, η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών είτε στις χώρες διέλευσης είτε στις χώρες καταγωγής, η δημιουργία ενιαίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής που θα επιχειρεί στα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η μέριμνα για την οικονομική στήριξη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχονται τις μεγαλύτερες ροές παράνομων μεταναστών.

Τέλος, το ΕΛΚ υποστηρίζει την αρχή της καλή γειτονίας ως βασικό κριτήριο για την ένταξη νέου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευρύνει στο νέο πρόγραμμα δράσης του, την έννοια της καλής γειτονίας και στην άρση της απειλής χρήσης βίας εναντίον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση της αναζήτησης ενεργειακών πόρων εντός των χωρικών του υδάτων από κοινού με την απρόσκοπτη δυνατότητα κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε. να ανακηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη κατά τους όρους του Δικαίου της Θάλασσας. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμπεριλαμβάνει την έρευνα και αξιοποίηση ενεργειακών πλουτοπαραγωγικών πηγών στην θάλασσα ως κεφαλαιώδους σημασίας στοιχείο για την νέα Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή τίθεται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, ενσωματώνοντας έτσι στο επίσημο πρόγραμμά του μία βασική θέση την οποία πρωτοδιατύπωσε το 2013 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς.

(φωτο συνάντηση Μανώλη Κεφαλογιάννη με Ζακ Κλωντ Γιούνκερ)