Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».