Τη Μεγάλη Τετάρτη, ως καταληκτική ημερομηνία, θα καταβληθεί το «δώρο του Πάσχα» για το έτος 2014 και αφορά μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και επιδοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που διέπουν τη καταβολή του «δώρου» στους δικαιούχους, αναφέρονται ως εξής:

Για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου – Ιδιωτικού Δικαίου:

1. Το χρονικό διάστημα βάσει του οποίου καθορίζεται το «δώρο του Πάσχα», υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, κάθε έτους.

2. Ο εργαζόμενος που εργάστηκε, κατά το προβλεπόμενο διάστημα, δικαιούται να λάβει το μισό του μηνιαίου μισθού σε περίπτωση που αμείβεται με μισθό ή το ποσό που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια όταν αμείβεται με ημερομίσθιο.

3. Στις περιπτώσεις που στη σχέση εργασίας δεν υπήρξε ολοκλήρωση του προαναφερθέντος διαστήματος (εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζόμενου) τότε προβλέπεται ειδική ρύθμιση που δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να λάβει αναλογία «δώρου» που ισούται με το 1/15 του μισού του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου), για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ:

1. Οι άνεργοι του ΟΑΕΔ, δικαιούνται να λάβουν «δώρο του Πάσχα» που θα αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το μισό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας ή ολόκληρο όταν έχουν επιδοτηθεί από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
2. Στις περιπτώσεις που η διάρκεια επιδότησης εμφανίζεται ως μικρότερη του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου, τότε θα λάβουν χρηματικό ποσό που θα ισούται με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
Ακόμα, στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης που ισχύει για τη χορήγηση «δώρου του Πάσχα»:

Συνυπολογίζονται:

• Η άδεια πριν ή μετά τον τοκετό (ανεξάρτητα από το επίδομα μητρότητας).
• Η άδεια για φοιτητικές υποχρεώσεις.
• Η άδεια για λουτροθεραπεία (εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Ι.Κ.Α.).

Δεν συνυπολογίζονται:
• Οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία.
• Οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας, όπου οι μισθωτοί έλαβαν επίδομα από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
• Οι ημέρες της άδειας άνευ αποδοχών.
• Οι ημέρες άδειας για συνδικαλιστική δραστηριότητα του εργαζομένου.
• Οι ημέρες απεργίας.

Flashnews.gr / Γιώργος Σαριδάκης