Την εξαίρεση από τον φόρο υπεραξίας των ακινήτων που αποκτήθηκαν πριν από το 1995, την απαλλαγή των μικρομετόχων από τον φόρο υπεραξίας των μετοχών, την κατάργηση της παρακράτησης φόρου 20% για τα royalties και ευνοϊκές διατάξεις για τον κλάδο του αυτοκινήτου, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα οι αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία προβλέπουν:

1. Την εξαίρεση από τον φόρο υπεραξίας ακινήτων που αποκτήθηκαν πριν από το 1995. Για τα υπόλοιπα ακίνητα θα εφαρμόζεται ένα σύστημα απομείωσης της αξίας τους προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση. O φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται επί της πραγματικής τιμής πώλησης και όχι επί της αντικειμενικής αξίας. Ανάλογα με την τρόπο απόκτησης του ακινήτου, υπάρχουν διαφορετικοί μέθοδοι προσδιορισμού της τιμής κτήσης. Ειδικότερα:

- Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο.

- Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση χρησιμοποιείται ένας μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη τιμών κατοικιών που ανακοινώνει η ΤτΕ.

2. Απαλλάσσονται οι μικρομέτοχοι από τον φόρο υπεραξίας μετοχών. Ο φόρος θα επιβάλλεται μόνον εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

3. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση οι τόκοι ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα που δεν έχουν έδρα την Ελλάδα.

4. Καταργείται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές των επιχειρήσεων για δικαιώματα, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις φορολογούνται στην Ελλάδα ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

5. Αφορολόγητα παραμένουν τα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

6. Μειώνονται τα πρόστιμα ως εξής: 250 ευρώ (από 1.000 ευρώ) για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ (από 2.500 ευρώ) για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία. Επίσης, το πρόστιμο ανά έλεγχο δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 30.000 ευρώ για μη έκδοση στοιχείων.

7. Ακατάσχετες θα είναι για κάθε οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο οι καταθέσεις έως 1.500 ευρώ σε ένα λογαριασμό και σε μία μόνο τράπεζα. Ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο λογαριασμό του. Εάν τηρεί και δεύτερο λογαριασμό στην ίδια ή άλλη τράπεζα θα μπορεί να κατασχεθεί ολόκληρο το ποσό αυτού.

8. Αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος.

9. Kαταργείται η διάταξη που προέβλεπε την καταβολή τελών κυκλοφορίας για όσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους αυτοκινήτων πωλούν τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας.

10. Στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας δεν θα λαμβάνεται η ημερομηνία εισαγωγής τους στην Ελλάδα αλλά η ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθορισμό του φόρου.

11. Aπό 1.1.2013 και μετά, το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων δεν προσμετρείται στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

12. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων.

kathimerini.gr