Στην επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλες διατάξεις» θα προχωρήσει αύριο Δευτέρα η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το εν λόγω σχέδιο νομού μεταξύ άλλων θέτει αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες.

Συγκεκριμένα προβλέπει πως κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προωθούν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι προαναφερθέντες μηχανισμοί πρέπει να είναι επαρκείς και ανάλογοι προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος και να καλύπτουν, πλην των άλλων, και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρεχόμενες από το πιστωτικό ίδρυμα επενδυτικές υπηρεσίες, κατά τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα.

Ακόμη, το νομοσχέδιο αναφέρει πως τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφόρηση για τις αποδοχές προσωπικού, τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος θα χρησιμοποιεί προκειμένου να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής, θα συγκεντρώνει την πληροφόρηση για τον αριθμό των ατόμων ανά πιστωτικό ίδρυμα που ανήκουν σε κατηγορίες αμοιβών ύψους τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων αφενός μεν του τομέα απασχόλησης στον οποίο εμπλέκονται, αφετέρου δε των βασικών στοιχείων των αποδοχών, των πρόσθετων, μεταβλητών αμοιβών, των μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και των συνταξιοδοτικών εισφορών τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να διαβιβάζει την πληροφόρηση την οποία έχει λάβει στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

newsbeast.gr