Το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Κρήτης ενημερώνει τους οικονομολόγους και τους λογιστές από Χανιά και Ρέθυμνο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Ειδικώτερα η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να προβεί α) στην αξιολόγιση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 και β) στην παρακολούθηση και τη διενέργεια των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των Επενδυτικών Νόμων, καλεί τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) ή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή αποκλειστικά από την 17η Μαίου 2011 και μέχρι την 31η Μαίου 2011, ώρα 15.00.

α απαιτούμενα προσόντα, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του Νέου Επενδυτικού Νόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ependyseis.gr