Σειρά ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, με τη μορφή τροπολογιών, οι οποίες θα δώσουν «ανάσα» σε χιλιάδες ανέργους, φοιτητές, μικροκαταθέτες, κληρονόμους και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, με τις τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή ο Γιάννης Στουρνάρας, άνεργοι και μικροκαταθέτες θα φορολογούνται ως μισθωτοί, αποφεύγοντας την «παγίδα» των τεκμηρίων, δρομολογείται ο συμψηφισμός ΦΠΑ για όσους έχουν λαμβάνειν από το Δημόσιο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτου στο Δημόσιο.

«Ασπίδα» τεκμηρίων σε ανέργους, φοιτητές και μικροκαταθέτες

Στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα υπάγονται πλέον όσοι φορολογούμενοι (εξαιρουμένων των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων), έχουν εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ (ή εναλλακτικά, τα 9.500 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα).

Με τη διάταξη αυτή οι φορολογούμενοι, που κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, θα θεωρούνται μισθωτοί και θα γλιτώνουν τον φόρο που απέρρεε από την τεκμαρτή δαπάνη διαβιώσεως, καθώς θα καλύπτονται από το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ που ισχύει σήμερα για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με εισοδήματα έως 21.000 ευρώ.

Παράλληλα, εξαιρούνται των διατάξεων για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος, όλοι όσοι έχουν φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.

Μέχρι σήμερα, προϋπόθεση για να εξαιρεθεί κανείς του αντικειμενικού προσδιορισμού εισοδήματος, ήταν η μη απόκτηση από πλευράς του, εισοδημάτων από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «η εφαρμογή των διατάξεων των τεκμηρίων αφορά τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, και δεν μπορεί να εκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα πηγής Ελλάδας». Να σημειωθεί πως η διάταξη αυτή αφορά τη χρήση του έτους 2013 (οικονομικό έτος 2014).

Εκχώρηση ακινήτου για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς

Με άλλη τροπολογία, διευρύνεται η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς από οφειλέτες, που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία, ώστε να μπορούν να τον καταβάλουν αντί για μετρητά, με μεταβίβαση ακινήτου. 

Με την τροπολογία παρέχεται πλέον η δυνατότητα μεταβίβασης στο Δημόσιο, της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, χωρίς τον ισχύοντα περιορισμό, που προβλέπει ποσοστό 50% τουλάχιστον του υπό παραχώρηση ακινήτου να έχει περιέλθει στους κληρονόμους από την κληρονομιά. 

Η μοναδική προϋπόθεση είναι το προς μεταβίβαση κληρονομιαίο ή άλλο ακίνητο, θα πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και να μη βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος (προσημείωση, υποθήκη κ.λπ.).

Νέο ειδικό καθεστώς για την πληρωμή ΦΠΑ

Νέο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ «κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», στο οποίο εντάσσονται φορολογούμενοι, των οποίων τα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ, θεσπίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Αυτοί, πλέον, υποχρεούνται να καταβάλουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής- αντιπαροχής τους για τις φορολογητέες πράξεις τους, ενώ ο φόρος εισροών εκπίπτει κατά τον χρόνο πληρωμής του τιμήματος που καταβάλλουν για φορολογητέες πράξεις άλλων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε αυτό το ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος σε ΦΠΑ, ο οποίος, αποδεδειγμένα, δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων, ή καταστάσεις πελατών- προμηθευτών, ή έχει υποπέσει σε φοροδιαφυγή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτή η εξαίρεση ισχύει και για όσους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες δεν έχουν κλείσει χρόνο από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη, προβλέπεται, η υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να εκπέσει το ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωμής, όπως επίσης οι υποχρεώσεις τους να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Περαιτέρω, οι υποκείμενοι στο φόρο που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές. 

Οι πράξεις που δεν υπάγονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς και για τις οποίες εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις είναι: οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, οι εισαγωγές αγαθών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, οι πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών, οι λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και οι πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η άμεση εφαρμογή του μέτρου αναμένεται ότι θα επιφέρει μια σειρά θετικών αλλαγών στο υπάρχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως αύξηση των ταμειακών ροών και ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δραστική μείωση των υποθέσεων που επιλύονται δικαστικά. 

Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι θα δοθεί βαθιά ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέχρι σήμερα αντιμέτωπες με το ελληνικό παράδοξο να αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής ΦΠΑ για τιμολόγια τα οποία είχαν μεν εκδώσει αλλά δεν είχαν λάβει ούτε ευρώ για την πληρωμή τους.

newpost.gr