Χιλιάδες απολύσεις, αλλά και προσλήψεις, προβλέπει για την περίοδο 2014-2018 το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αποχωρήσεις (απολύσεις), παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις) από τον δημόσιο τομέα έως το 2018 θα ανέλθουν στις 94.385, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα προέλθουν από την κεντρική διοίκηση, τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα (των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό).

Την ίδια περίοδο, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και 65.728 προσλήψεις στο Δημόσιο, με το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων να είναι αρνητικό κατά 28.657 υπαλλήλους.

Αποχωρήσεις: Από που θα προέλθουν

Σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο, το 2014 εκτιμάται ότι θα υπάρξουν 17.840 από την Κεντρική Διοίκηση, τους ΟΤΑ β΄βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα, 2.366 από τους ΟΤΑ α΄βαθμού, 602 από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 420 από τα Νομικά Πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης και 618 από τις ΔΕΚΟ.

Για το 2015, προβλέπονται 16.950 αποχωρήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, τους ΟΤΑ β΄βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα, 2.100 από τους ΟΤΑ α΄βαθμού, 586 από τους Οργανισμούς Κοινωνικής 408 από τα Νομικά Πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης και 430 από τις ΔΕΚΟ. 

Το 2016 προβλέπονται 15.818 αποχωρήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, τους ΟΤΑ β΄βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα, 1.913 από τους ΟΤΑ α' βαθμού, 497 από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 364 από τα Νομικά Πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης και 430 από τις ΔΕΚΟ. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 2017 θα υπάρξουν 14.570 αποχωρήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, τους ΟΤΑ β΄βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα, 1.862 από τους ΟΤΑ α' βαθμού, 483 από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 324 από τα Νομικά Πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης και 428 από τις ΔΕΚΟ.

Τέλος, για το 2018 προβλέπονται 13.113 αποχωρήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, τους ΟΤΑ β΄βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα, 1.242 από τους ΟΤΑ α' βαθμού, 415 από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 254 από τα Νομικά Πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης και 352 από τις ΔΕΚΟ.

Πρόσληψεις

Όπως αναφέρεται στο νέο Μεσοπρόθεσμο, ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο για την περίοδο 2014-2018 διαμορφώθηκε βάσει των παρεμβάσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2013-2016, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μεμονομένων φορέων, την προσπάθεια ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που έχει προσδιορίσει η κυβέρνηση.

Για την περίοδο 2014-2016, οι εκτιμώμενες προσλήψεις βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, για το 2014, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. 

Αντίστοιχα, για το 2015, από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισμού προσλήψεων του αρ. 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο 1:5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις).

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου 2013-2016 και οι ανάγκες μεμονωμένων φορέων, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των διοικητικών δομών, που ελήφθησαν υπόψη είναι:

  • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Το 2013 μειώθηκαν κατά 30% οι προσλήψεις στις παραγωγικές σχολές και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.
  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις, ενώ φέτος, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού. Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, για το 2014 εφαρμόζεται ο κανόνας 1:10, με προτεραιότητα την απορρόφηση υπαρχόντων εκκρεμοτήτων. Επίσης, προωθείται αίτημα του φορέα προς το υπουργείο για την πρόσληψη επιπλέον διδακτικού/εκπαιδευτικού προσωπικού το 2014, στο πλαίσιο του κανόνα 1:1.
  • Υπουργείο Δημοσίας Τάξης: Για το 2013 εγκρίθηκε η κατανομή 225 δόκιμων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού. Οι υπόλοιποι 500 δόκιμοι πυροσβέστες εκτιμάται ότι θα προσληφθούν έως την 1/7/2014, εφόσον προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου. Επιπλέον, κατά το 2013 και 2014 δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο συγκεκριμένο υπουργείο, ενώ για το 2015 και 2016 οι προσλήψεις θα ανέλθουν στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος).
  • Υπουργείο Οικονομικών: Προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Υπουργείο Εργασίας: Εντός του 2014 έχει προγραμματιστεί η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων, για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό, προκειμένου να επιταχυνθεί η έκδοση συντάξεων και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Υπουργείο Υγείας: Το 2014 θα προσληφθούν περίπου 2.000 άτομα (γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό), που θα αξιοποιηθεί στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
  • ΟΤΑ α' βαθμού: Για το 2014-2015, ο εκτιμώμενος αριθμός προσλήψεων (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) βασίστηκε στον κανόνα 1:10, καθώς θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού μόνο Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  • ΝΕΡΙΤ: Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού.

Να σημειωθεί ότι η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε φορέα, με γνώμονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.


newspost.gr