Απόψεις στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την «Οριοθέτηση, Διαχείριση και Προστασία Αιγιαλού και Παραλίας» κατέθεσε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Το νομοσχέδιο πραγματεύεται ιδιαίτερης βαρύτητας θέματα που άπτονται της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Κρήτη, δεδομένης της μεγάλης της ακτογραμμής και της μείζονος σημασίας των οικοσυστημάτων της.

Στο έγγραφο που εστάλει στο Υπουργείο Οικονομικών αναφέρονται οι εξής παρατηρήσεις:

• Το παρόν νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των παράκτιων περιοχών του δικτύου Natura, και τις εν δυνάμει προστατευόμενες περιοχές, τόσο όσον αφορά τους φορείς που πρέπει να έχουν άποψη και αρμοδιότητα για το θέμα, όσο και τις επιστημονικές ειδικότητες που απαρτίζουν τις επιτροπές αξιολόγησης.

• Καταργεί τους περιορισμούς στην έκταση της παραχώρησης για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία, όπως προέβλεπε το προηγούμενο νομοσχέδιο. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την υπερεκμετάλλευση του χώρου με την πλήρη κατάληψή του από την εκάστοτε δραστηριότητα ή κατασκευή και την παρεμπόδιση της πρόσβασης στην παραλία και την ακτογραμμή.

• Ανεπίτρεπτα αγνοεί τις φυσικές διεργασίες διάβρωσης στην παράκτια ζώνη και δεν συσχετίζει την επίδραση αυτών στις υπάρχουσες κατασκευές ή τα υπό κατασκευή έργα, και δεν αξιολογεί σε κανένα στάδιο νομιμοποίησης την επίπτωση των κατασκευών στην γεωμορφολογία της ακτής και στον επηρεασμό του «προσπίπτοντος» κυματισμού. Θεωρούμε επομένως απαράδεκτη την επιχωμάτωση του θαλάσσιου χώρου για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις ή ΕΣΧΑΣΕ-ΕΣΧΑΔΑ.

• Νομιμοποιεί τις αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία, στον αιγιαλό ή στη θάλασσα, καταστρατηγώντας το δημόσιο χαρακτήρα των περιοχών αυτών και θέτει το βήμα για τη δικαίωση της αυθαιρεσίας έναντι οικονομικού ανταλλάγματος ή προστίμου χρήσης, και το χειρότερο, δίνει το κίνητρο για τη συνέχιση των αυθαιρεσιών στο μέλλον, με την επανάληψη της πρακτικής του προηγούμενου νόμου (2971/2001).

• Δεν λαμβάνει υπόψη του το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα καθώς και τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της προωθούμενης Οδηγίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Στο έγγραφο τονίζεται τέλος ότι, η Περιφέρεια Κρήτης ενδιαφέρεται για την υιοθέτηση διαχειριστικών εργαλείων για την βέλτιστη χρήση της παράκτιας ζώνης της Κρήτης και επιδιώκει την βιώσιμη και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη στο νησί, προωθώντας ένα πρότυπο τουριστικό μοντέλο που στηρίζεται στη χρήση της παράκτιας ζώνης, και επομένως απαιτεί την προστασία και την ορθή διαχείρισή της.