Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 Α της 10ης Μαΐου ο νόμος 4262 του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», στον οποίο ενσωματώθηκε η τροπολογία που μεταθέτει για τέσσερεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης και μετατροπής των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν λάβει σχετική απόφαση προς τον σκοπό αυτό, και η οποία είχε λήξει στις 30 Απριλίου.

Αναλυτικά το άρθρο 57 του νόμου έχει ως εξής:

Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)

Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.»