Υπουργική απόφαση για τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα αναλάβει να αλλάξει τη νομοθεσία για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν σε καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας και ο υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου.

Η ειδική επιτροπή θα πρέπει έως τα τέλη Ιουνίου να προτείνει αλλαγές στην πολιτική και διοικητική δικονομία ώστε να είναι δυνατόν από τα δικαστήρια να εφαρμόσουν τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 4152/2013.

Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει πως οι δημόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών, ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών, ότι οι επιχειρήσεις δικαιούνται να ζητούν αυτομάτως τόκους υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές και ότι το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας είναι τουλάχιστον σε 8% τον χρόνο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην πράξη διαπιστώθηκε πως τα δικαστήρια είχαν αδυναμία να εφαρμόσουν το Ν. 4152/2013 , ο οποίος προέβλεπε πως οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής που αφορούν μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, δικάζονται κατ' εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντομότερη, κατά το δυνατόν, δικάσιμο και ότι ο εκτελεστός τίτλος επί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεσή τους.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή καλείται να αντιμετωπίσει τα εμπόδια αυτά