Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης " (ΕΠΠΕΡΑΑ) δράσεις του οποίου, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει ενταχθεί ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς με το έργο «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (λευκών ορέων)», συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού 4.446.615,79 €. Το έργο αυτό βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης καθώς για το 98% του ενταγμένου Π/Υ διαθέτει νομικές δεσμεύσεις και έως σήμερα έχει απορροφήσει το 51% των νομικών δεσμεύσεων.

Ήδη υλοποιούνται οι εξής δράσεις

1. Οργάνωση και διασφάλιση της εποπτείας και προστασίας των στοιχείων της προστατευόμενης περιοχής και της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων που εμπεριέχει.
2. Ενίσχυση της φύλαξης της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε να αποφεύγονται ή να προλαμβάνονται φαινόμενα και παράνομες δραστηριότητες όπως πυρκαγιές, λαθροθηρία, παράνομη συλλογή ενδημικών ειδών χλωρίδας, εκχερσώσεις, κ.λ.π.
3. Ανάδειξη του τοπίου και της ποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής.
4. Επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων που εμπεριέχονται στα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής, με συνεπακόλουθο τη λήψη μέτρων προστασίας και διατήρησης.
5. Ενημέρωση του κοινού από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας των ειδών της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων της περιοχής, ώστε να αποκτήσει το κοινό φιλική συμπεριφορά απέναντι στην προστασία και διαχείριση της περιοχής….»

Κατανομή εσόδων από το εισιτήριο του Εθνικού Δρυμού στους ΟΤΑ

Εν τω μεταξύ όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην τελευταία του συνεδρίαση, της 15-4-2014, αποφάσισε σε εκτέλεση της με αριθμ. 105557/404/31-3-2014 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ, την έγκριση διάθεσης ποσοστού 30% από τα έσοδα του έτους 2013, του εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, στους δικαιούχους ΟΤΑ Νομού Χανίων, και τη διάθεση του ποσού των 185.631,00 €, σύμφωνα με την κατανομή της υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:

1. Δήμος Πλατανιά:
• Τοπική Κοινότητα Λάκκων: 61.877,00 €
• Τοπική Κοινότητα Μεσκλών: 12.375,00 €
2. Δήμος Σφακίων:
• Τοπική Κοινότητα Αγ. Ρούμελης: 61.877,00 €
• Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη: 12.375,00 €
• Τοπική Κοινότητα Ανώπολης: 12.375,00 €
3. Δήμος Χανίων:
• Τοπική Κοινότητα Θερίσου: 12.375,00 €
4. Δήμος Καντάνου – Σελίνου:
• Τοπική Κοινότητα Σούγιας: 12.375,000 €

Η συνολική δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014» του Πράσινου Ταμείου.»

Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων σε απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη στην με Α.Π.: 7690/11-4-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απάντηση από το υπουργείο ΠΕΚΑ

Δείτε εδώ την ερώτηση Βιρβιδάκη