Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-μνης ανακοινώνει ότι η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του μέ-τρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 έλαβε παράταση για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη με καταληκτική ημερομηνία στις 06-06-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Δημητρακάκη 17- Ρέ-θυμνο), τηλ. 28313- 43807, 43809, 43803 καθώς και στους δικτυακούς τόπους του Υ-πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.