Στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» 1ο υποέργο «Οριζόντια και Κάθετη Σήμανση» θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στην Επαρχιακή Οδό 7 «Ηράκλειο – Βούτες – Κρουσσώνας» και από διασταύρωση προς «Πανεπιστήμιο – ΙΤΕ» έως την ιατρική σχολή από Κυριακή 1-6-2014 έως Κυριακή 15-5-2014.

Οι ημερομηνίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση όπως αυτή θα υποδεικνύεται επί τόπου στο έργο (κατάλληλη σήμανση – οδηγίες προσωπικού) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.