Στις 05 & 06 Ιουνίου και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συναντήσεων του ΜΑΙΧ, θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci “Προς μια αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τον τουρισμό”.

Συντονιστής στο έργο αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai της Κλουζ, Ρουμανία, ενώ συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, το Πανεπιστήμιο της Umbria από την Ιταλία, και από την Τουρκία, το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Mugla και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Ταρσού.

Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή ενός μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη.

Ο μηχανισμός αυτός φιλοδοξεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ιδρυμάτων κατάρτισης τουρισμού, τη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με σκοπό τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής αναγνώρισης των ικανοτήτων, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα των εκπαιδευομένων αλλά και των απασχολούμενων στο χώρο του τουρισμού στην Ευρώπη.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές με μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως: προώθηση της δια βίου μάθησης, ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού.

Η γλώσσα της συνάντησης θα είναι Αγγλική.