Στην πρόσληψη 1.000 ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω του θεσμού των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, προχωράει το υπουργείο Άμυνας.

Πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός, Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπέγραψε το σχετικό κονδύλι και τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων. Προτεραιότητα στη διεκδίκηση των θέσεων έχουν οι ήδη υπηρετούντες τη θητεία τους και οι έφεδροι.Οι ΟΒΑ θα λαμβάνουν μισθό επαγγελματία οπλίτη, περίπου 700-800 ευρώ.

Οι ειδικότητες που θα απορροφηθούν είναι οι εξής: Ηλεκτρολόγος, τεχνίτης τηλεπικοινωνιών/ραντάρ, τεχνικός τροχοφόρων, χειριστής αρμάτων περισυλλογής, χειριστής ερπυστριοφόρων, αρμενιστής, σηματωρός, μηχανικός, νοσοκόμος, εσχαρέας, ηλεκτρονικός συνεννοήσεως, θαλαμηπόλος, διαχειριστής υλικού, ηλεκτρονικός αυτομάτων συστημάτων, βοηθός υπολόγου.

Οι ΟΒΑ που θα προσληφθούν θα έχουν θητεία ενός έτους με ενδεχόμενο ανανέωσης της για δύο χρόνια ακόμη. Στόχος είναι κάθε χρόνο να προσλαμβάνεται με προκήρυξη που θα εκδίδεται ο αριθμός των 1.000 οπλιτών ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια.

Κριτήρια Επιλογής Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Για τους ΟΒΑ Ειδικών ∆υνάµεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε το σύστηµα µοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιµασιών, όπως παρακάτω:
α. ∆ρόµος 2 µιλίων: 10 µόρια για 10΄΄ µικρότερο χρόνο από τα 17΄55΄΄ [π.χ. για χρόνο 16΄42΄΄ έχουµε 17΄55΄΄-16΄42΄΄=70΄΄ (το 73΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10=70 µόρια], µε µέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 17΄55΄΄.
β. Κάµψεις: Αριθµός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20 Χ 10 =200 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάµψεις σε χρόνο 2΄.
γ. Κοιλιακοί: Αριθµός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40 Χ 10=400 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2΄.
δ. Έλξεις: Αριθµός πέραν των 6 Χ 20 (πχ 10-6= 4 Χ 20 = 80 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ). Οι υποψήφιοι οπλίτες ενηµερώνονται για τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών µε µέριµνα της Μονάδας που υπέβαλαν τα
δικαιολογητικά τους, ενώ οι έφεδροι είναι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν µε τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους,
για να λάβουν γνώση των ηµεροµηνιών διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα προτιµάται ο νεότερος βάσει ακριβούς ηµεροµηνίας γεννήσεως.

toxwni.gr